Thứ 3 - Ngày 23 Tháng 04 Năm 2024

Danh mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info
Kinh doanh : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info 0913214096
TRANG CHỦ DỰ ÁN XI MĂNG BỈM SƠN
XI MĂNG BỈM SƠN
Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tiền thân là Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn. Được xây dựng vào đầu những năm 80, nhà máy có công suất thiết kế 1,20 triệu tấn sản phẩm/năm với thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại của Liên Xô. Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, có chức năng tổ chức sản xuất, cung ứng xi măng cho khách hàng trên địa bàn được phân công đảm nhiệm. Với công suất của dây chuyền và năng lực nội tại, Công ty Xi măng Bỉm Sơn có đủ khả năng sản xuất phục vụ nhu cầu xuất khẩu xi măng và Clinker cho các nước trong khu vực. Tháng 3/1994, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án đầu tư cải tạo hiện đại hóa dây chuyền số 2, chuyển đổi công nghệ sản xuất. Dự án này được khởi công ngày 13/01/2001 do hãng IHI Nhật Bản trúng thầu thực hiện thiết kế và cung cấp thiết bị kỹ thuật nhằm nâng công suất lò nung số 2 từ 1.750 tấn Clinker/ngày lên 3.500 tấn Clinker/ngày. Hiện Công ty đã hoàn thành dự án dây chuyền mới, nâng công suất lên 2 triệu tấn sản phẩm/năm vào cuối năm 2008, đưa công suất của Nhà máy lên 3.2 triệu tấn xi măng/năm.
Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn là khách hàng truyền thống của công ty Hưng Việt. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu chế tạo các công trình dự án cũng như cung cấp các thiết bị vật tư như sau: 
1. HÖ thèng c©n vµ xuÊt xi m¨ng rêi tù ®éng ®iÖn tö, bµn c©n «t« 60T
2. HÖ thèng bµn c©n «t« ®iÖn tö kho¸ng s¶n 60T
3. HÖ thèng c©n b¨ng t¶i than ®iÖn tö 300T/h
4. B¶o tr×, b¶o d­ìng 1 n¨m c¸c hÖ thèng c©n «t« ®iÖn tö kho¸ng s¶n,  xi m¨ng rêi, hÖ thèng ®Õm bao1 vµ 2
5. B¶o tr×, b¶o d­ìng, söa ch÷a c¸c hÖ thèng c©n «t« ®iÖn tö kho¸ng s¶n, c©n xi m¨ng rêi, HÖ thèng ®Õm bao1 vµ 2
6. §µo t¹o vËn hµnh, sö dông c¸c hÖ thèng c©n ®iÖn tö  60T vµ xuÊt xi m¨ng rêi tù ®éng, cÊp chøng chØ cho c¸n bé
7. Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng nhiÖt ®é, ¸p suÊt, c¸c tñ ®iÖn ®iÒu khiÎn c«ng suÊt vµ c¸p ®éng lùc cho cho dù ¸n c¶i t¹o n©ng c«ng suÊt giai ®o¹n 1 cña


Copyright @ 2011 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử và Thương Mại Hưng Việt