Thứ 3 - Ngày 23 Tháng 04 Năm 2024

Danh mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info
Kinh doanh : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info 0913214096
Giới thiệu về Công ty Hưng Việt
LÞch sö

HVC ®­ược thµnh lËp vµo th¸ng 4 n¨m 2002, tõ  sù ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Kü thuËt §iÖn tö vµ Tin häc Hưng ViÖt

o     N¨m 1996: Thµnh lËp C«ng ty TNHH Kü thuËt §iÖn tö vµ Tin häc H­ưng ViÖt - ITEC

o     N¨m 2002: Thµnh lËp C«ng ty C«ng nghÖ §iÖn tö vµ Th­¬ng m¹i H­ưng ViÖt - HVC

o     N¨m 2003: Trë thµnh héi viªn cña Héi Khoa häc C«ng nghÖ Tù ®éng ho¸ ViÖt Nam

o     N¨m 2003: Lµ ®¹i lý cña H·ng Siemens - §øc (c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng - tù ®éng ho¸) t¹i ViÖt Nam

o     N¨m 2005: Lµ ®¹i lý cña H·ng Flintec - §øc (c¸c s¶n phÈm c©n) t¹i ViÖt Nam

o     N¨m 2006: Lµ ®¹i lý cña H·ng IFM Electronic GmbH-§øc t¹i MiÒn B¾c ViÖt Nam

o     N¨m 2009 lµ nhµ ph©n phèi cña H·ng U.S Silica-Mü cho c¸c lo¹i c¸t tiªu chuÈn ASTM t¹i ViÖt Nam

o     N¨m 2009 lµ nhµ ph©n phèi cña H·ng Kawaso-NhËt cho c¸c thiÕt bÞ ®o nhiÖt t¹i ViÖt Nam

o     N¨m 2011 lµ ®¹i lý cña H·ng Franklin Electric - Mü cho c¸c lo¹i ®éng c¬ vµ b¬m ch×m t¹i ViÖt Nam

o     N¨m 2011: Lµ nhµ ph©n phèi  cña H·ng Tru-Trac cho c¸c s¶n phÈm con l¨n tù ®iÒu chØnh b¨ng t¹i ViÖt Nam

o     N¨m 2011: Lµ nhµ ph©n phèi cña H·ng Minet - Ph¸p cho c¸c s¶n phÈm nèi b¨ng t¶i nhanh t¹i ViÖt Nam

o    Năm 2013: Là nhà phân phối của Hãng Umeta - Đức cho các sản phẩm vú mỡ công nghiệp tại Việt Nam

      o   Năm 2014: Là nhà phân phối của Hãng Matsushima - Nhật Bản cho các sản phẩm bảo vệ băng tải, đo mức...  tại Việt Nam
   o   Năm 2016: Là nhà phân phối của Hãng Siemens-Flender - Đức cho các sản phẩm truyền động (MD) tại Việt Nam  

Tªn C«ng ty:

o     Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty TNHH C«ng nghÖ §iÖn tö vµ Thư­¬ng m¹i H­ưng ViÖt

o     Tªn viÕt t¾t: C«ng ty ®iÖn tö Hư­ng ViÖt

   §Þa chØ:

Sè 5, Ng¸ch 6/13 Phè Kim §ång, QuËn Hoµng Mai, Thµnh phè Hµ Néi, ViÖt Nam

o     §iÖn Tho¹i: +84-(0)4-3664 1708

o     Fax: +84-(0)4-3664 1709

o    Email: hungviet2002@fpt.vn

       Website: http://hvc-vn.com
Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh

v   Bu«n b¸n vËt tư­, m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, nguyªn vËt liÖu phôc vô c¸c ngµnh c«ng nghiÖp Hãa chÊt, xi m¨ng, thÐp, kÝnh, giÊy, dÖt, thøc ¨n, ®å uèng, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i .

v   Cung cÊp c¸c linh kiÖn, vËt t­ư, thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ hÖ thèng trong lÜnh vùc ®iÖn tö, ®iÖn lùc, ®iÖn l¹nh vµ d©n dông, c¬ khÝ, khÝ nÐn, qu¶ng c¸o, chiÕu s¸ng, b¶o vÖ, tin häc, th«ng tin viÔn th«ng, phßng thÝ nghiÖm, y tÕ vµ m«i tr­ưêng.

v   Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ ®o l­ưêng, ®iÒu khiÓn, phÇn mÒm, phÇn cøng vµ hÖ thèng trong lÜnh vùc ®o l­ưêng ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ công nghiệp

v   §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n vµ ký göi hµng ho¸.

v   Tư­ vÊn gi¶i ph¸p, lËp dù ¸n, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ kü thuËt cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cho c¸c hÖ thèng ®iÖn, ®iÖn l¹nh, ®o l­êng ®iÒu khiÓn, tù ®éng ho¸ sö dông PLC, SCADA, DCS, trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ c¸c hÖ thèng xnư­íc cho sinh ho¹t vµ c«ng nghiÖp.

v   ThiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ trong c¸c hÖ thèng ®iÖn, ®iÖn tö, khÝ nÐn tin häc, c©n ®iÖn tö,  qu¶ng c¸o, chiÕu s¸ng, b¶o vÖ, viÔn th«ng, thÝ nghiÖm, y tÕ vµ m«i tr­êng .

v   §µo t¹o chuyªn m«n trong lÜnh vùc ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng, ®o l­ưêng ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸.

L¾p r¸p, söa ch÷a, l¾p ®Æt, b¶o d­ìng, b¶o tr× c¸c hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt mµ C«ng ty kinh doanh
Kh¸ch hµng truyÒn thèng

v   C«ng ty Supe Phèt ph¸t vµ Ho¸ chÊt L©m Thao

v   C«ng ty Ph©n Bãn MiÒn Nam

v   C«ng ty TNHH MTV Ho¸ chÊt C¬ b¶n MiÒn Nam

v   C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n

v   C«ng ty GiÊy vµ bao b× Phó Giang

v   C«ng ty Xi m¨ng Nghi S¬n

v   C«ng ty Xi m¨ng S«ng Gianh

v   C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng Bót S¬n

v   C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng CÈm Ph¶

v   C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng Hoµng Mai

v   C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng Hoµng Th¹ch

v   C«ng ty xi m¨ng Tam ĐiÖp

v   C«ng ty TNHH KÝnh næi ViÖt Nam

v   C«ng ty KÝnh §¸p CÇu

v   C«ng ty n­íc uèng Hµ T©y

v   C«ng ty R­ưîu Bia n­ưíc gi¶I kh¸t Hµ Néi (Habeco)

v   C«ng Ty Gang ThÐp Th¸I Nguyªn

v   C«ng Ty TNHH ThÐp Hoµ Ph¸t

v   C«ng Ty ThÐp BlueScope

v   C«ng Ty Cæ phÇn Bao b× BØm S¬n

v   TËp ®oµn S÷a ViÖt nam

v   C«ng Ty Cæ PhÇn S÷a Hµ Néi

TriÕt lý kinh doanh
*   T«n ChØ kinh doanh:

v   Ch÷  tÝnlµ ch×a kho¸ t¹o nªn thµnh c«ng cña HVC

v   V× quyÒn lîi cña kh¸ch hµng

v   V× sù ph¸t triÓn vµ phån vinh cña HVC 

v   V× sù hµi hoµ vµ lîi ich chung 

Copyright @ 2011 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử và Thương Mại Hưng Việt